Fit4U Crisul

O intrare 25 Lei
Abonament Fitness o luna 120 Lei
Abonament Fitness o luna + Apa nazzuro 135 Lei
Abonament aerobic o luna 100 Lei
Abonament aerobic o luna + Apa nazzuro 115 Lei
Abonament Fitness+ aerobic - o luna 140 Lei
Abonament Fitness+ aerobic o luna + Apa Nazzuro 155 Lei
Supliment personal training pentru o persoana 480 Lei
Supliment personal training pentru grup de doua persoane 660 Lei
Supliment personal training pentru grup de trei persoane 840 Lei
Performance Pack 800 Lei